Ficosota OOD has successfully implemented Oracle NetSuite ERP in two of its trading companies – in US and Romania. Ficosota is a Bulgarian private company, manufacturer and exporter of fast moving consumer goods in three main categories – products for Personal care and Home care, Hygiene paper products and Foods. Established in 1994, today Ficosota has a long and time-tested portfolio of brands, which are well known and approved by the public in over 75 countries across the globe. Повече за Фискота

Освен в България, където са позиционирани централата и е фокусирано производството, Фикосота има регистрирани свои дружества в Румъния и САЩ.

Началото:

През 2014 година екипа на Фикосота, търсейки възможност да внедрят ERP система в своето дъщерно дружество регистрирано в САЩ, и след като бяха проучили възможностите на NetSuite като иновативен американски софтуер, се свързаха с нас с желание за партньорство при внедряването му. Търсеше се възможност за поетапно внедряване на приложението на NetSuite в дружествата им в САЩ и Румъния.

Решението за закупуването на системата беше взето през Септември 2014 , и през Януари 2015 американското дружество имаше успешен Go-Live и започна да използва софтуера на NetSuite за своите ежедневни бизнес процеси.

Няколко месеца след това, стартира съвместната работа по внедряване на NetSuite в дъщерното дружество Ficosota Marketing S.R.L. , базирано в Румъния. След систематизиране на изискванията и изграждане на някои по-сложни бизнес процеси в системата, през Април 2016 стартира използването на NetSuite и в това дружество. С течение на времето, бяха изградени множество оптимизации на процесите, EDI интеграции за поръчки от клиенти, автоматизиране на процесите на изпращане и записване на документи свързани с доставките на стоки и др.

Обхват на проекта по внедряване на NetSuite в дружествата от групата Ficosota в САЩ и Румъния:

  • Финанси и Счетоводство (Record to Report).
  • Управление на процесите на покупки от доставчици: от поръчката до получаване на стоката/услугата, до заплащане на фактурата към доставчика (Procure to Pay).
  • Управление на процесите по продажби: от поръчката от клиент до фактуриране и събиране на вземанията (Order to Cash).
  • Управление на стоково материални запаси (Design to Build, Multi location inventory).
  • Внедряване на локализационен пакет за Румъния – ДДС отчети
  • Интеграция с националната банка на Румъния и други.
  • Управление и счетоводно отчитане на операции свързани с отчитане на ДМА (Fixed Assets Management).
  • Функционалности свързани с управление и отчитане на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

Интеграции между NetSuite и други системи (чрез предварително изградени конектори)

  • Amazon Marketplace
  • Website, изграден върху платформата Shopify

 

Ползи от проекта:

  • Автоматизирани процеси, свързани с продажба на стоки – получаване и изпращане на документи от/към клиента чрез EDI (пълен документооборот);
  • Автоматизация на процесите свързани с покупки на стоки – от автоматизирано създаване на поръчката към доставчика, до автоматичен запис на приетата в склада стока и създаване на доставчикова фактура.
  • Изграждане на система за гъвкава ценова политика и промоции, създадена по изискванията на Фикосота.
  • Процес на предварително одобрение на разходите.
Фискота
Фискота